Kolding Motorbåds Klub

Love & vedtægter

Love & vedtægter for Kolding Motorbåds Klub

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub.

2019

§ 1. Klubbens navn, stander og hjemsted:

Klubbens navn er ”Kolding Motorbådsklub”. Klubbens stander er hvid, med en rød ottetakket stjerne.

Klubbens hjemsted er Kolding.

§ 2. Klubbens formål:

Klubbens formål er:
– At samle ejere af lystfartøjer, beregnet for lystsejlads i og omkring Kolding
– At varetage deres interesser med afholdelse af sejlads, sommer og vintersammenkomster mv.

Det forventes, at klubbens medlemmer vil deltage aktivt i klubbens arbejde og aktiviteter.

Der henvises til ”Hjemmesiden” samt opslag i klublokalet på Marina Syd og opslagskassen på Nordhavnen.

§ 3. Medlemskab af organisation:

Klubben er medlem af ”Danmarks Tursejlerforening”.

§ 4. Optagelse af medlemmer:

Som aktiv kan bestyrelsen optage enhver, som ikke er i restance
til en anden søsportsklub. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben
kræver skriftligt samtykke af forældre/værge.

Medlemmer som har båd eller part i båd, kan ikke stå som passivt
medlem.

Medsejlende Samlever/ægtefælle som betaler kontingent som sådan,
har stemmeret ved generalforsamlingen.

Passive medlemmer har ikke mulighed for, at erhverve en nøgle til
klubbens faciliteter – dog kan udvalgsmedlemmer få udleveret en nøgle.

Efter mindst 10. 25. Og 40 års uafbrudt aktivt medlemskab, vil de pågældende medlemmer få udleveret et hædersemblem, i henholdsvis det elfte og seksogtyvende år. 

Æresmedlemmer kan udnævnes efter bestyrelsens forslag, og
generalforsamlingens vedtagelse. Æresmedlemmer er kontingentfrie. Æresmedlemmer har samme rettigheder som aktive medlemmer, og er derfor valgbare.

Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for
diskussion på generalforsamlingen.

ET æresmedlemskab er personlig 

Én gang om året finder bestyrelsen frem til et eller flere
medlemmer, der i årets løb har udført et helt ekstraordinært arbejde, eller på anden måde været et stort aktiv for klubbens image. Den/de pågældende udnævnes til årets KMèr/Kmère.

§ 5. Kontingent og indskud:

Kontingent opkræves helårligt med skæringsdato d. 15. oktober. Størrelsen fastsættes på generalforsamlingen for det følgende år, og opkræves helårs forud.

Generalforsamlingen fastsætter tillige størrelsen af indskuddet
for alle nye medlemmer.

Overgår passive medlemmer til aktivt medlemskab i løbet af året,
betales kun differencen i kontingentet.

Pensionister over 65 år, kan efter ansøgning til bestyrelsen få
kontingentet nedsat til ”senior aktiv”, efter mindst 5 års medlemskab.

Og ikke er bådejer. Bådejer skal betale fuld kontingent vedtaget I
2016. Såfremt kontingentet ikke indbetales rettidigt, tillægges et
gebyr, fastsat af generalforsamlingen Gebyr er 100 kr.

§ 6. Udmeldelse – eksklusion:

Udmeldelse af klubben må ske skriftligt, til bestyrelsen, inden regnskabsåret slutter. Eventuelle kontingentrestancer skal betales.

Når et medlem er i kontingentrestance ud over 2 måneder, slettes
medlemmet uden yderligere varsel.

Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages
på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold
giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have
haft lejlighed til, at fremføre sit forsvar, og han kan kræve, at spørgsmålet
om eksklusionen afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling.

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en
generalforsamling, har vedkommende medlem krav på, at få meddelelse herom senest 5 døgn før generalforsamlingen afholdes, lige som han har adgang til denne, med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt, på dagsorden.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver 2/3 af de
afgivne stemmer for forslaget.

Et medlem der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem, ved en ny
generalforsamlingsbeslutning. Majoritet som ved beslutningen om eksklusionen. Et medlem der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem, ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Majoritet som ved beslutningen om eksklusionen.

Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent,
indskud eller andre medlemsydelser.

§ 7. Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse
vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i november måned,
og der indkaldes med mindst 10 dages varsel. Indvarslingen skal ske ved
kort/brev til medlemmerne, eller annonceres på hjemmesiden.

Dagsordenen skal samtidig bekendtgøres.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 30 Dage før generalforsamlingens afholdelse, og forslagene skal optages i dagsordenen.

Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 18. år, og har været medlem af klubben i mindst 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.

Stemmeafgivelse på generalforsamlingen kan kun ske ved personligt
fremmøde. Passive medlemmer har ret til, at udtale sig, men ingenstemmeret.

§ 8. Dagsorden:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte
følgende punkter:

–    Valg af dirigent.

–   Formandens beretning for det forløbne år.

–  Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år, til godkendelse, samt budget for det kommende år.

–   Behandling af indkomne forslag.

–   Fastsættelse af indskud, kontingent og evt. gebyrer.

–   Valg af formand (ulige årstal).

–   Valg af kasserer (lige årstal).

–   Valg af den øvrige bestyrelse:

 (3 på ulige årstal – 2 på lige årstal).

–   Valg af suppleanter til bestyrelsen (årligt).

–   Valg af 2 bilagskontrollanter, samt 2 bilagskontrollantsuppleanter. 

–   Eventuelt.

§ 9. Generalforsamlingens ledelse.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem
af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog jfr. § 6 stk. 7 og 8, § 15 og § 16 Stk. 1 og 2.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal der på begæring af
3 stemmeberettigede medlemmer ske skriftlig afstemning, ligesom alle
afstemninger om eksklusion skal ske skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger føres til referat, i det omfang
dirigenten bestemmer, hvorefter referatet underskrives.

§ 10. Ekstraordinær      generalforsamling:

Efter anmodning fra mindst 20 % af klubbens medlemmer, skal
bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, med mindst 10. dages varsel, og senest 30. dage efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysning om det emne der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling kan tillige, til enhver tid, indkaldes af bestyrelsen.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder
bestemmelserne i §

§ 11. Bestyrelse – valg:

På generalforsamlingen vælges 7 bestyrelsesmedlemmer – 3
Suppleanter – 2 kritiske bilagskontrollanter, samt 2
bilagskontrollantsuppleanter.

Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen ved særskilt afstemning.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, og skal afgå efter tur
således:

–   Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer. (Ulige år).

–   Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer. (Lige år).

Suppleanter, bilagskontrollanter og bilagskontolllantsuppleanter,
er på valg hvert år.

Genvalg kan finde sted. Kun aktive medlemmer kan vælges til disse tillidshverv.

Medlemmer der har tillidshverv i andre sejl eller motorbådsklubber,
kan ikke vælges.Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Bestyrelsen kan til udførelse af klubbens daglige arbejde nedsætte
arbejdsudvalg, og bestemme deres arbejdsområde, samt funktionstid. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger, forpligter klubben i henhold til vedtægterne.

§ 12. Konstituering – tegningsret:

Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest inden for 30 dage
efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde, med næstformand og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens
medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Jfr. dog §6 stk. 4

Ved formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

Bestyrelsens forhandlinger føres til referat.

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves
dog underskrift af kassereren. I alle sager der angår køb, salg eller
pantsætning af fast ejendom, eller løsøre, tegnes klubben af formanden,
næstformanden og kassereren i forening. 

Formanden og kassereren skal have de af klubben betalte telefoner
stillet til rådighed.

§ 13. Regnskab:

Regnskabsåret går fra 30. september, til 31. August.

Bestyrelsen skal inden 30. september afgive driftsregnskabet for det foregående år, og status pr. 31. August, til bilagskontrollanterne.

Driftsregnskab og status skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med bilagskontrollanternes påtegning.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer,
senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse, ved fremlæggelse i klubben.

§ 14. Revision:

På den ordinære generalforsamling vælges, for et år ad gangen to kritiske bilagskontrollanter, og to bilagskontrollantsuppleanter.

Bilagskontrollanterne skal hvert år, i november, gennemgå det samlede regnskab, og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.

Hver af bilagskontrollanterne har til enhver tid adgang til, at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15. Vedtægtsændringer:

Forandring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når
mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 16. Klubbens opløsning:

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette
øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til forslagets
vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af samtlige klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt der ikke er tilstrækkeligt antal medlemmer til stede på
generalforsamlingen, indvarsles en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken klubbens opløsning kan vedtages, uanset de fremmødte stemmeberettigedes antal, når mindst 2/3 heraf stemmer for forslaget.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om,
hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.

I tilfælde af klubbens opløsning, skal den formue der er i behold,
anvendes til ideelle søsportslige formål.

Bilag til vedtægterne:

Bestyrelsen:

Opslag over den siddende bestyrelse findes altid i klubhuset og på
klubbens hjemmeside,

www.KoldingMotorbaadsklub.dk

Kolding Motorbådsklub:

Vi er en klub med ca. 400 medlemmer og vort formål er at afholde
arrangementer som bredt tilgodeser hele familien.

Der afholdes skiftende arrangementer både sommer og vinter, b.l.a.
også sejladser for motorsejlere og sejlbåde, og vi er medlem af Dansk
Tursejlerforening.

Af faciliteter råder vi over 2 selvbyggede broer, en i Paradisbugten og en i Elvighøj. 2 klubhuse, et i Paradisbugten og et på Marina Syd, samt et materialeskur beliggende på Marina Syd.

Kontingent og indskud:

For alt dette betaler du et kontingent til klubben, som fastlægges
af generalforsamlingen en gang om året. Indskudet som er på 700 kr. betale ved indmeldelsen.

Mod et depositum på 200 kr. kan alle aktive medlemmer erhverve en
nøgle til klubbens faciliteter: Klubhusene- toiletterne i Paradisbugten og
materialeskuret på Marina Syd.

Ansvarsforsikring er det mindste Lystbådehavnen forlanger, og
klubben anbefaler og tegne en ansvarsforsikring gennem Dansk Tursejlerforening. Tilmelding skal ske gennem Dansk
Tursejlerforening.

Brug af klubhus:

Desuden kan man benytte klubhuset efter behov. Dog kan bestyrelsen
lukke klubhuset (ved møder mv.). Der forefindes moderne køkken faciliteter til fri afbenyttelse.

Klubbens adresse er:

Kolding Motorbådsklub

Skamlingvejen 5   

6000 Kolding       

www.koldingmotorbaadsklub.dk