Forside      Bestyrelse & Udvalg      Om Klubben      Aktiviteter       Galleri      Klubbens broer      Fra medlemmerne      Gæstebog      Kontakt     

  Indmeldelse

Vi er en klub med ca. 350 medlemmer. Vort formål er at afholde arrangementer der tilgodeser hele familien. Der holdes

traditionelle arrangementer både sommer og vinter, bl.a. også sejladser for motorsejlere og sejlbåde og så er vi medlem af Tursejler.

Love og vedtægter  Aktiviteter

FACEBOOK GRUPPE:

Vi har en gruppe for medlemmer

i Kolding Motorbådsklub.

Den hedder KMB1939

 

Aktivitetsplan for 2019:    

 

14.11 :      Generalforsamling

15.11 :      Banko

 

         

 

 

 
  Love og vedtægter

 

Printervenlig version PDF

Love & vedtægter

for Kolding Motorbådsklub.

§ 1. Klubbens navn, stander og hjemsted:

Klubbens navn er ”Kolding Motorbådsklub”. Klubbens stander er hvid, med en rød ottetakket stjerne.

Klubbens hjemsted er Kolding.
 

§ 2. Klubbens formål:

Klubbens formål er:
- At samle ejere af lystfartøjer, beregnet for lystsejlads i og omkring Kolding.
- At varetage deres interesser med afholdelse af sejlads, sommer og vintersammenkomster mv.

Det forventes, at klubbens medlemmer vil deltage aktivt i klubbens arbejde og aktiviteter. Der henvises til ”Udkigsposten” samt opslag i klublokalet på Marina Syd og opslagskassen på Nordhavnen.
 

§ 3. Medlemskab af organisation:

Klubben er medlem af ”Danmarks Tursejlerforening”.
 

 

 

§ 4. Optagelse af medlemmer:

Som aktiv  kan bestyrelsen optage enhver, som ikke er i restance til en anden søsportsklub.Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver skriftligt samtykke af forældre/værge.

Medlemmer som har båd eller part i båd, kan ikke stå som passivt medlem.

Medsejlende Samlever/ægtefælle som betaler kontingent som sådan, har stemmeret ved generalforsamlingen.

Passive medlemmer har ikke mulighed for, at erhverve en nøgle til klubbens faciliteter – dog kan udvalgsmedlemmer få udleveret en nøgle.

Efter mindst 10 . 25. Og 40 års uafbrudt aktivt medlemskab, vil de pågældende medlemmer få udleveret et hædersemblem, i henholdsvis det elvte og seksogtyvende år.

Æresmedlemmer kan udnævnes efter bestyrelsens forslag, og generalforsamlingens vedtagelse. Æresmedlemmer er kontingentfrie.Æresmedlemmer har samme rettigheder som aktive medlemmer, og er derfor valgbare.

Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

ET æresmedlemskab er personlig

Forsætter næste side

 

 

 

Éen gang om året finder bestyrelsen frem til et eller flere medlemmer, der i årets løb har udført et helt ekstraordinært arbejde, eller på anden måde været et stort aktiv for klubbens image.

Den/de pågældende udnævnes til årets KMèr/Kmère.

 

 

§ 5. Kontingent og indskud:

Kontingent opkræves helårligt med skæringsdato d. 1. september.Størrelsen fastsættes på generalforsamlingen for det    følgende år, og opkræves helårsvis  forud.

Generalforsamlingen fastsætter tillige størrelsen af indskuddet for alle nye medlemmer.

Overgår passive medlemmer til aktivt medlemskab i løbet af året, betales kun differencen i kontingentet.

Pensionister over 65 år, kan efter ansøgning til bestyrelsen få kontingentet nedsat til ”senior aktiv”, efter mindst 5 års medlemskab.

Såfremt kontingentet ikke indbetales rettidigt, tillægges et gebyr, fastsat af generalforsamlingen Gebyr er 100 kr.

 

 

 

 

§ 6. Udmeldelse – eksklusion:

Udmeldelse af klubben må ske skriftligt, til bestyrelsen, inden regnskabsåret slutter. Eventuelle kontingentrestancer skal betales.

Når et medlem er i kontingentrestance ud over 2 måneder, slettes medlemmet uden yderligere varsel.

Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til, at fremføre sit forsvar, og han kan kræve, at spørgsmålet om eksklusionen afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling.

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på, at få meddelelse herom senest 5 døgn før generalforsamlingen afholdes, lige som han har adgang til denne, med ret til at forsvare sig.Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt, på dagsordene

Forsætter næste side

 

 

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

Et medlem der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem, ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Majoritet som ved beslutningen om eksklusionen.Et medlem der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem, ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Majoritet som ved beslutningen om eksklusionen.

Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent, indskud eller andre medlemsydelser.

 

 

§ 7. Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i november måned, og der indkaldes med mindst 10 dages varsel.Indvarslingen skal ske ved kort/brev til medlemmerne, eller annonceres i klubbladet.

Dagsordenen skal samtidig bekendtgøres.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senes 6 Dage før generalforsamlingens afholdelse, og forslagene skal optages i dagsordenen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senes 6 Dage før generalforsamlingens afholdelse, og forslagene skal optages i dagsordenen.

Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 18. år, og har været  medlem af klubben i mindst 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.

Stemmeafgivelse på generalforsamlingen kan kun ske ved personligt fremmøde.

Passive medlemmer har ret til, at udtale sig, men ingen stemmeret.

 

 

§ 8. Dagsorden:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

-    Valg af dirigent.

-   Formandens beretning for det forløbne år.

 -  Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år, til godkendelse, samt budget for det kommende år.

-   Behandling af indkomne forslag.

-   Fastsættelse af indskud, kontingent og evt. gebyrer.

-   Valg af formand (ulige årstal).

-   Valg af kasserer (lige årstal).

-   Valg af den øvrige bestyrelse:

 ( 3 på ulige årstal – 2 på lige årstal).

-   Valg af suppleanter til bestyrelsen (årligt).

-   Valg af 2 bilagskontrollanter, samt

 2 bilagskontrollantsuppleanter.

-   Eventuelt.

 

 

 

 

§ 9. Generalforsamlingens ledelse.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog jfr.  § 6 stk. 7 og 8, § 15 og § 16 Stk. 1 og 2

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal der på begæring af 3 stemmeberettigede medlemmer ske skriftlig afstemning, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal ske skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger føres til referat, i det omfang dirigenten bestemmer, hvorefter referatet underskrives.

 

 § 10. Ekstraordinær      generalforsamling:

Efter anmodning fra mindst 20 % af klubbens medlemmer, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, med mindst 10. dages varsel, og senest 30. dage efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysning om det emne der ønskes behandlet.Ekstraordinær generalforsamling kan tillige, til enhver tid, indkaldes af bestyrelsen.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7

 

 

 

§ 11. Bestyrelse – valg:

På generalforsamlingen vælges 7 bestyrelsesmedlemmer – 3 Suppleanter – 2 kritiske bilagskontrollanter, samt 2 bilagskontrollantsuppleanter.

Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen ved særskilt afstemning.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, og skal afgå efter tur således:

-   Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer. (ulige år).

-   Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer. (lige år).

Suppleanter, bilagskontrollanter og bilagskontolllantsuppleanter, er på valg hvert år.

Genvalg kan finde sted. Kun aktive medlemmer kan vælges til disse tillidshverv.

Medlemmer der har tillidshverv i andre sejl eller motorbådsklubber, kan ikke vælges.Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Bestyrelsen kan til udførelse af klubbens daglige arbejde nedsætte arbejdsudvalg, og bestemme deres arbejdsområde, samt funktionstid.Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger, forpligter klubben i henhold til vedtægterne.

 

 

 

§ 12. Konstituering - tegningsret:

Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest inden for 30 dage efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde, med næstformand og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Jfr. dog § 6 stk 4

Ved formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

Bestyrelsens forhandlinger føres til referat.

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kassereren.I alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, eller løsøre, tegnes klubben af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

Formanden og kassereren skal have de af klubben betalte telefoner stillet til rådighed.

Kassereren kan frit betale regninger og overflytning af penge op til 15.000 kr.

Vedtaget på Generalforsamling 2015.

 

§ 13. Regnskab:

Regnskabsåret går fra 30. September, til 31. August.

Bestyrelsen skal inden 30. September afgive driftsregnskabet for det foregående år, og status pr. 31. August, til bilagskontrollanterne.

Driftsregnskab og status skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med bilagskontrollanternes påtegning.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer, senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse, ved fremlæggelse i klubben, eller udsendelse med dagsordenen.

 

§ 14. Revision:

På den ordinære generalforsamling vælges, for et år ad gangen 2 kritiske bilagskontrollanter, og 2 bilagskontrollantsuppleanter.

 

Bilagskontrollanterne skal hvert år, i November, gennemgå det samlede regnskab, og påse, at beholdningerne er til stede.Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.Hver af bilagskontrollanterne har til enhver tid adgang til, at efterse regnskab og beholdninger.

 

 

§ 15. Vedtægtsændringer:

Forandring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 16. Klubbens opløsning:

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af samtlige klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt der ikke er tilstrækkeligt antal medlemmer til stede på generalforsamlingen, indvarsles en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken klubbens opløsning kan vedtages, uanset de fremmødte stemmeberettigedes antal, når mindst 2/3 heraf stemmer for forslaget.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.

I tilfælde af klubbens opløsning, skal den formue der er i behold, anvendes til ideelle søsportslige formål.

Forsætter næste side

 

 

Bilag til vedtægterne:

Alle medlemmer, såvel aktive som passive modtager klubbladet.

Bestyrelsen:

Opslag over den siddende bestyrelse findes altid i klubhuset  og på klubbens hjemmeside,

WWW. KoldingMotorbaadsklub.dk

Kolding Motorbådsklub:

Vi er en klub med ca. 350 medlemmer og vort formål er at afholde arrangementer som bredt tilgodeser hele familien.

Der afholdes skiftende arrangementer både sommer og vinter, b.l.a. også sejladser for motorsejlere og sejlbåde, og vi er medlem af Dansk Tursejlerforening.

Af  faciliteter råder vi over 2 selvbyggede broer,  en i Paradisbugten og en i Elvighøj.

2 klubhuse, et i Paradisbugten og et på Marina Syd, samt et materialeskur beliggende på Marina Syd

Kontingent og indskud:

For alt dette betaler du et kontingent til klubben, som  fastlægges af generalforsamlingen en gang om året. Indskudet som er på 700 kr. betale ved indmeldelsen.

Mod et depositum på 100 kr. kan alle aktive medlemmer erhverve en nøgle til klubbens faciliteter: Klubhusene- toiletterne i Paradisbugten og materialeskuret på Marina Syd.

Ansvarsforsikring er det mindste Lystbådehavnen forlanger, og klubben har derfor tegnet en kollegtiv ansvarsforsikring  gennem  Dansk Tursejlerforening.  Tilmelding skal ske gennem klubbens kasserer.

I kontingentet er der også indbefattet et klubblad, ”Udkigsposten”, der udkommer 5 gange om året. Heri finder du  også klubbens aktivitetsprogram.

 

Brug af klubhus:

Hver torsdag året igennem er der åben i  klubhuset fra 17:00 – 18:00 (dog ikke i ferierne). Der kan man altid træffe nogen og drøfte evt. spørgsmål med eller deltage i hyggeligt socialt samvær. Bestyrelsen vil forsøge at være repræsenteret denne dag.

Desuden kan man benytte klubhuset efter behov. Dog kan bestyrelsen lukke klubhuset (ved møder mv.). Der forefindes moderne køkken faciliteter til fri afbenyttelse.

Klubbens adresse er:

Kolding Motorbådsklub

Skamlingvejen 5  

6000 Kolding      

TLF. 75523795

www.koldingmotorbaadsklub.dk