Forside      Bestyrelse & Udvalg      Om Klubben      Aktiviteter       Galleri      Klubbens broer      Fra medlemmerne      Gæstebog      Kontakt     

  Indmeldelse

Vi er en klub med ca. 350 medlemmer. Vort formål er at afholde arrangementer der tilgodeser hele familien. Der holdes

traditionelle arrangementer både sommer og vinter, bl.a. også sejladser for motorsejlere og sejlbåde og så er vi medlem af Tursejler.

Love og vedtægter  Aktiviteter

FACEBOOK GRUPPE:

Vi har en gruppe for medlemmer

i Kolding Motorbådsklub.

Den hedder KMB1939

 

Aktivitetsplan for 2018:      

18.03      Standerhejsning

?             Broslagning

               Paradisbugten

               og Elvighøj

21.04      Klubfest

06.05     Skippermøde/Kapsejlads

               i Klubhuset kl. 15.00

19.05     Fællestur til Årø

09.06     Vild med vand /

              Kræmmermarked

23.06    Sct.Hans i

             Paradisbugten

01.09    Fiskekonkurrence

07.10    Stander nedtagning

12.10    Banko

20.10    Bestyrelsesfest

26.10    Banko

09.11    Banko

15.11    Generalforsamling

 
  Forside

 

Klubhuset i Marina Syd:

Vi forventer at åbne igen 1. januar 2018 pga vandskade, da vi  renoverer i samme omgang.

 

Generalforsamling

16.-11. 2017

 

Formanden bød velkommen og startede med at bede om 1 min. til at mindes de af vore medlemmer der er gået bort i årets løb.

Som dirigent blev Jan Thinnesen foreslået af bestyrelsen og blev valgt. Jan takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet således at generalforsamlingen kunne fortsætte.

Jan fik oplyst at der var fremmødt 47 stemmeberettigede incl. Bestyrelsen ( Per Sørensen var sygemeldt). Herefter ble der valgt 2 stemmetællere, Jens Madsen og Søren Konradsen, i tilfælde af skriftlig afstemning. Der var 4 indkomne forslag og en enkelt kritik.

2.  Formanden fik ordet til formandens beretning, bliver lagt på   hjemmesiden.

3.  Regnskab og budget: Der bliver spurgt ind til EDB udgifterne på 30.000                  kr. Karen forklarer hvordan pengene er brugt.

1:Ditmann spørger ind til om vi har fundet ud af hvor de sidste 5 års svind/underskud er opstået. Flere fra bestyrelse prøver at svare, kendsgerningen er at svindet er stoppet. Efter at den nye bestyrelse var sammensat efter generalforsamlingen i 2016 blev der foretaget en række ændringer i forbindelse med adgang (nøgler) optælling og kontrol af salg fra flaskeautomat og køleskab. Det er ikke muligt af løfte bevisbyrden over for evt. implicerede. Generalforsamlingen besluttede derfor at se fremad og opfordrede bestyrelsen til at være skarpere. Generalforsamlingen godkendte derefter regnskabet.

4.  Indkomne forslag:

1: Salg af de af vore værdipapirer der giver underskud. Forslaget kom til afstemning og blev vedtaget med 38 for ingen imod.

2: Dele klubhuset i Paradisbugten med andre klubber. Set bliver brugt for lidt i forhold til omkostningerne. Der var under debatten flere der foreslog at vi kunne låne/leje det ud for at holde udgifterne nede. Forslaget blev ikke vedtaget.

       3: Fremtidige fester og arrangementer i klubregi.

       Der bestående festudvalg ser gerne nye kræfter i udvalget og           Leon tager gerne imod gode ideer.

            Vi forsøger at vende tilbage til det gamle.

      4:  Afskaffelse se af revisor.

            Generalforsamlingen besluttede at bemyndige bestyrelsen til at føre regnskab uden en registreret revisor idet man fandt det for dyrt og unødvendigt, da de alligevel ikke har kunnet opdage fejl på indtægt og udgift siden.

5.   Fastsættelse af kontingent. Kontingentet fastholdes på nuværende                               nivau. 

6.   Valg af formand. Formanden blev genvalgt uden modkandidater. 

7.   Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg var: Leon Mathiasen, Per Sørensen og Jens Erik Bro Nielsen (Jens Erik ønsker ikke genvalg)

            Kurt Fricke og Jonny Schalecht ønskede at stille op til en bestyrelsespost, hvilket betød at der skulle en afstemning til.    

            Leon Mathiasen:   39 stemmer.

            Per Sørensen:       38 stemmer.

            Kurt Fricke             29 stemmer

            Jonny Schalecht:   24 stemmer.

8.   Valg af 3 bestyrelses suppleanter.

            Tove Hede.

            Jens Ejner Nielsen.

            Sten Kjærbøll.

9.   Valg af 2 bilagskontrollanter.

            John Dornhoff.

            Kaj Peter Heik.

      Valg af 2 bilagskontrollant suppleanter.

            Lisbeth F. Pedersen.

            Jens Erik Nielsen.

10. Eventuelt. Havne mesteren var ikke tilstede. Flemming orienterede omkring el standerne på landområdet.

Formanden takkede for god ro og orden.

 

 

VIGTIG INFO:

Klubhuset bliver lukket fra lørdag d 18 november og 14 dage frem, pga vandskade...

 

 

Banko

Jeg takker for den støtte, jeg har fået til vores banko i klubben.

Det var en fornøjelse at se så mange til vores julebanko.

Vi var 36 personer og jeg tror snart alle gik hjem med lidt.

Klubben var vært med kaffe og æbleskiver.

Her er dem som har sponsoreret til julebanko:

Papegøjen                                               Palby

Seniorlak                                                 Viola

Papirlager                                                Vonsild Brugsen

BN Farver                                                Mc Donalds Errisø

Jan Bager                                                2 X Anonym

Kolding Marinecenter                                Kolding Marine Service

Silvan                                                      Gamst og Gamst

Kolding Marine Udstyr                               Danske Bank

Kop og kande                                           Marina Syd

Data Gården                                             Bauhaus

K.R. service APS v/ Knud Reinholdt        

Colles Blomster

 

Stort tak til dem som har sponsoreret

Mange hilsner fra

Karen

 

Billedresultat for julebanko

 

Vi slår dørene op for årets sidste banko

fredag d 3 november kl 19.00.

Billedresultat for jul clipart

Husk at vi spiller om sponsorgaverBilledresultat for julebanko

samt der er gratis kaffe og kage i pausen.

Ses vi ??

 

 

Kontingent og indkaldelse til generalforsamling

Jeg har i dag d 25 oktober send kontingent og indkaldelse til generalforsamling på E- mail til 204 og der er 16 som ikke blev sendt (E- mail er forkert) og alle de andre medlemmer modtager pr brev , tror det bliver midt i næste uge i modtager det. Jeg sidder nu og skriver navn på kuverter og kommer dem i postkasse d 26 oktober.

Karen

 

 

 

BANKO.

Billedresultat for banko

Så er der banko igen.

Vi spiller i klubhuset i Marina Syd

fredag d 20/10-17 kl 19.

Der kan købes kaffe til 5,- kr og kage til 5,- kr.

Billedresultat for banko

 

Ses vi....

 

 

Pressemeddelelse om budgetforlig i Kolding Kommune:

 

Velfærd og ny marina med boliger

Velfærd for Kolding Kommunes borgerne samt udvikling, der bla. udmønter sig i en Marina City med 400 boliger er de store træk for Kolding Kommunes budget for 2018. 24 af 25 byrådets medlemmer er blevet enige om kommunens budget for næste år, og med i budgetforliget er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF, Konservativ Folkeparti og De Radikale.

 

Prioriterer velfærd

Byrådet sætter næste år 14 mio. kr. af til flere ældre, der har behov for hjemmehjælp og til borgere med særligt behov på plejecentrene. Men også børn og unge kommer til mærke den øgede fokus på velfærd. Der er i 2018 fem mio. kr. til en udviklingspulje til skolerne, og 2½ mio. kr. til udvikling børneområdet. På anlægssiden er der i 2019 afsat 10 mio. kr. til daginstitutioner. Over de næste år er der 33 mio. kr. til opdatering af specialskoler og til at bygge etape to i specialcenteret i Vonsild.

Marinaen skal fortsætte kommunens vækst

Marina City vil rumme et nyt og tiltrækkende bolig- og havnemiljø, samt Danmarks største og mest attraktive marina udenfor hovedstadsområdet med 1.000 bådpladser. Sejlerne, Kolding Havn samt Kolding Kommune har i fællesskab udarbejdet et oplæg, som giver bådejere optimale betingelser og rummer en række attraktive boliger direkte ved vandet. De ca. 400 nye boliger skal være med til at finansiere den nye marina i samarbejde med Kolding Lystbådehavn.

 

Det nære værdsat i hele kommunen

Kolding Kommunes budget for 2018 rummer desuden en lang række nære ting, som de politiske partier har prioriteret. Byrådet har sat en kraftig streg under, at der generelt er tale om nære ting, så mange af de gode ideer kommer til gavn og glæde i alle byer og landsbyer. Det er bla. 2,3 mio. i momsrefusion til idrætshaller, et trailcenter i Seest, der kombinerer et klubhus, depot og mødested i naturen, ligesom der er ekstra fem mio. kr. til nye veje, fortove og cykelstier oven i den infrastrukturpulje, der allerede findes.

 

Flere indbyggere – flere boliger

Indbyggertallet i Kolding Kommune er steget kraftigt de seneste år, og der bygget mange nye ungdomsboliger. Budgettet for de kommende år indeholder også 30 mio. kr. i indskud til grundkapital, så boligorganisationer kan bygge flere boliger. Der kan blive tale om mindre og billigere boliger samt familieboliger. I samarbejde med boligorganisationerne, skal der ses på, hvor det er mest hensigtsmæssigt at bygge flere boliger.

 

Aller partierne pressemeddelelser samles på vores side om budget 2018 i løbet af dagen: http://www.kolding.dk/om-kommunen/okonomi/budget-og-finansstyring/budget-2018/budget-2018

 

Yderligere oplysninger: borgmester Jørn Pedersen, tlf. 51482738.

 

 

 

Billedresultat for fiskekonkurrence

Lørdag d 2. Sep. starter efterårets

FISKE KONKURRENCE

Stangpris: 30,- kr pr fiskestang

Der kan købes billet i klublokalet fra kl 08:00

Afsejling kl 09:00.

Indvejning af dagens fangst kl 16:00 på Marina Syd

Billedresultat for fiskekonkurrence

Der er præmier for største torsk, største fladfisk, mest sjældende art samt for flest fangede fisk.

Der er også præmier til 2. og 3. pladsen.

Præmierne uddeles af konkurrenceudvalget.

MINDSTEMÅL SKAL OVERHOLDES

 

God fangst

 

 

 

Hej Alle

Jeg har brug for jeres hjælp.

Da jeg igen har fået et nyt regnskabsprogram, vil jeg gerne  sende kontingent ud på E-mail, men desværre er alle mail ikke rigtig mere, derfor opfordre jeg jer til at sende jeres E-mail til mig inden d 1 Okt 2017.

Her er min E-mail: kmb1939@gmail.com

Klubben sparer penge og jeg ved i modtager opkrævning på kontingentet, postvæsen får ikke altid afleveret til jer alle sammen, men det gør det på den anden måde

På forhånd tak

 

Rettelse til kontingent skal jeg også have inden d 1 okt 2017

Feks. Man er blevet senior(65 år) i dette år eller samlever/medsejler på eller slette , solgt båden og vil købe en anden kan man stå som passiv i denne periode

 

Med Venlig Hilsen

Kasserer

Karen Sørensen

 

 

Havnefest på Svinø 11-12 august 2017

Fredag aften:

Der er dømt hygge med medbragt mad. Vi tænder op i grillen og i teltet er der

Fri scene med underholdning.  Ølvognen er åben med frisk fadøl.

 

Lørdag aften:       kl. 19.00   Fest i teltet

Vi spiser sammen, og bagefter spiller musikken op til dans til. Kl. 01.00

Menu:  Helstegt pattegris med flødekartofler, salat, eller tag selv mad med.

Bestilling af smørebrød mm.  tlf. Lone   64414109

Svinø Bådelaug giver en dessert til ALLE

 

Pris: 

Indgang til telt incl. pattegris m. tilbehør, dessert                                150,-  kr.

Indgang til telt medmedbragt mad, dessert                                            50,-  kr.

 

Bestilling: