Forside      Bestyrelse & Udvalg      Om Klubben      Aktiviteter       Galleri      Klubbens broer      Fra medlemmerne      Gæstebog      Kontakt     

  Indmeldelse

Vi er en klub med ca. 350 medlemmer. Vort formål er at afholde arrangementer der tilgodeser hele familien. Der holdes

traditionelle arrangementer både sommer og vinter, bl.a. også sejladser for motorsejlere og sejlbåde og så er vi medlem af Tursejler.

Love og vedtægter  Aktiviteter

FACEBOOK GRUPPE:

Vi har en gruppe for medlemmer

i Kolding Motorbådsklub.

Den hedder KMB1939

 

Aktivitetsplan for 2020:    

22.02 :   Vinterfest

03.04 :   Påskebanko

19.04 :   Standerhejsning

11.05 :   Aftensejlads - start forår

18.05 :   Aftensejlads

25.05 :   Aftensejlads

30.05 :   Pinsetur Paradisbugten

08.06 :   Aftensejlads

13.06 :   Vild med vand/Kræmmemarked

15.06 :   Aftensejlads 

23.06 :   Sct. Hans i Paradisbugten

Broernes dag i August , dato kommer senere

10,08 :   Aftensejlads

17,08 :   Aftensejlads

24,08 :   Aftensejlads

31,08 :   Aftensejlads

05,09 :   Fiske Konkurrance

07,09 :   Aftensejlads - Slut efterår

04,10 :   Stander nedtagning

06.11 :   Banko

19,11 :   Generalforsamling

27,11 :   Julebanko  

 

 

         

 

 

 
  Forside

                 

 

  Jer og jeres familie ønskes en glædelig jul og godt nytår

 Mvh. Per Palle Formand

 

 

 

                                   Bestyrelse ønsker jer alle en glædelig jul                               

       og et godt nytår

              Klubben er vært med en øl/vand 

    Kl 11

    Juleaften og nytårsaften

 

 

                                                 Klubfest

                                           D. 22. februar 2020

                          Klubhuset på Marina Syd klokken 18:00

                                  Leon og bager laver mad.

                      I prisen er der 4 stk. øl/vand eller en flaske vin.

                             Prisen vil være 200 kr. pr. person.

                                Indbetales på konto nr.:

                             Reg. 1551 Konto 3424080004

                          I er først meldt til, når i har betalt

                          .Betalingsfrist er den 17. februar.

                                     Først til mølle-princip 

 

 

 

                                   

     KOLDING MOTORBÅDS KLUB.

 

Referat fra generalforsamling d. 14.11.2019.

 

Fremmødte: 64                 Stemmeberettigede: 61

 

Formand Michael Thomasen bød forsamlingen velkommen til den årlige generalforsamling, formanden bad forsamlingen rejse sig for med 1 min. stilhed at mindes de af vore medlemmer som i årets løb ikke længere er iblandt os. Ære være deres minde.

 

Punkt 1:

Bestyrelsen foreslår som dirigent Carsten Skytte som bliver enstemmigt valgt. Carsten takker for valget og kan konstatere at dagsordenen og indkaldelsen er lovmæssigt indvarslet og hermed godkendt.

 

Punkt 2:

Formandens beretning :

Efter sidste års generalforsamling var der en del splid i klubben, dette grundet at generalforsamlingen havde stemt ja til rygeforbud i klubhuset på havnen. Jeg vil her gøre opmærksom på at generalforsamlingen er den lovgivende magt, så derfor er det vigtigt at så mange medlemmer som muligt deltager i generalforsamlingerne.

Vi er p.t. 350 medlemmer i klubben. Regnskabsåret 2018/19 udviser et pænt overskud på kr. 104.627,81.

Klubfesten d. 23.02.19 som blev afholdt i klubhuset, til festen var der tilmeldt 25, ikke mange, men vi havde en rigtig hyggelig aften, selvom det dog ikke er en vinterfest som vi tidligere havde for bare 6-7 år siden.

Primo marts var der god gang i bådfolket på havnen, man havde ikke glemt sidste sommers fantastiske sejler vejr, så skulle vi opleve en sæson lignende den var det bare med at få skuderne sejlklare, vi fik en god sæson som dog ikke helt kunne sammenlignes med året før.

Standerhejsning d. 14 april, der kom en del, og sammen fik vi standeren op, klubben var traditionen tro vært med en øl eller vand, så er sæsonen i gang.

Aftensejladsen i foråret var en lidt trist affære, der blev kun gennemført 3 sejladser, om det skyldes at nogle både ikke nåede at blive klar til start skal være usagt, vi havde også problemer med at hyre en dommerbåd, jeg havde som bekendt solgt min båd, men never mind, vi fandt en løsning.

D. 25. maj var der “Vild med vand” og Kræmmermarked, dette var dog ikke så godt besøgt som året før, men de som var der havde det sjovt.

D. 26. maj blev der sat et opslag op omkring broslagning, dette gav ikke megen respons på frivillig arbejdskraft, så det var igen de samme “gamle” soldater der skulle trækkes på, men arbejdet blev da klaret.

Pinseturen gik til Skærbæk, der deltog en båd, som dog hyggede sig. Sidst vi havde pinsetur til Skærbæk var der 84 deltagere fra Kolding Motorbåds Klub.

Sct. Hans i Paradisbugten var i år godt besøgt, der var dejligt vejr og Ole Hedevang havde lavet et fantastisk bål.

 

Så nærmer sig sommerferien, det var ikke sjovt for mig at stå på havnen og ønske sejlerne en god ferietur, vel vidende at jeg i år er bådløs.

D. 4.08 var der Street food på Marina Syd, dette blev en kæmpe succes, selvom arrangementet var til en del gene for de fastlæggende sejlere, med de fleste hyggede sig trods alt, det er da dejligt at der sker noget på Lystbådehavnen.

D.9.08 startede vi op på  efterårets aftensejlads og fik gennemført alle 6 sejladser. Der var i år ikke noget arrangement i klubhuset efter sejladserne, dette grundet at der hidtil ikke var ret stort fremmøde til eftersejladsen, ærgerligt, men vi kan jo ikke tvinge folk til at komme.

D. 7.09 Fiske konkurrence, der var tilmeldt 2 både og 6 stænger, ikke noget at råbe hurra for, men vi kan kun håbe på flere næste år.

Søndag d. 7.10 tog vi standeren ned, endnu en sejlersæson er slut. Til stander nedtagningen var der et rigtigt godt fremmøde og flaget blev flot sunget ned. Klubben var traditionen tro vært ved en øl/vand samt en portion vellavet suppe , som Leon havde fremstillet.

D. 18.10 startede banko op, ingen succes i år trods Karens store arbejde. Næste banko blev aflyst. der er banko igen d. 15.11 med mange sponsor gaver.

På havnefronten har jeg været til mange møder med kommunen, nogle møder endda heldags møder omkring havnens udvikling, her i oktober kom Kystdirektoratets godkendelse til VVM planen, det er 2000 sider der indeholder næsten alt, så vi er et stort skridt videre. Tisdplanen for det første spadestik er inden sommeren 2020.

Jeg vil slutte af med at sige tak til Per Bolt for hans indsats i Kolding Motorbåds Klubs bestyrelse, Bolt er på valg, men ønsker ikke genvalg.

Giv ham en hånd.

 

Punkt 3:

Karen fremlagde regnskabet, som for 2018/19 viser et overskud på kr. 104.627,81. Er der spørgsmål til regnskabet ?

./. Automaten, omsætter den for kr. 210.000,00  -  Ja, det er incl. salg af vin.

./. Ole: Hvordan fremkommer overskuddet - Karen specificerede posterne b.la. udgifter og indtægter til automaten.

./. Salg af obligationer - obligationerne blev solgt i sidste regnskabsår, men kunne ikke nå at komme med i regnskabet, derfor er de først bogført i år.

./. Konto 2215 Rengøringsopfyldning? - Karen, det omhandler div. midler til rengøring, rengøringsdame, løn til Kurt, kørsel m.m. Formanden bidrager med forklaring.

Regnskabet godkendt.

 

Punkt 4:

Forslag : Rygeforbuddet ophæves, dog stadig ingen rygning under spisning.

Mikael Krogh : Ved at genindføre rygning ødelægger vi lokalet, husk på at vi alle er med til at betale for vedligeholdelse. - Ja, men tænk på, at rygerne der dagligt kommer i klubben også genererer et stort overskud gennem automaten.

Leon foreslår at forslaget tages op til afstemning.

Dirigenter ønsker nedsat et stemmeudvalg, bestående af tre personer, valgt bliver :

                  Mogens   -   Søren   -   Jens Erik

der afstemmes skriftligt :             Ja - rygning tilladt              31 stemmer

                                                          Nej - rygning forbudt        26       -

                                                          Blanke                                    4

Rygning er tilladt.

Forslag: Bestyrelsen ændres fra 7 til 5 medlemmer

Formanden spørger om grunden hertil - jo færre medlemmer, jo mindre bestyrelse.

Det er således at jo større bestyrelsen er, jo nemmere er det at få arbejdskraft.

 

Forslaget afgøres ved afstemning - håndsoprækning.

Forslaget nedstemt.

Forslag fra bestyrelsen (vedtægtsændring).: Indkomne forslag til generalforsamlingen ændres fra 6 til 30 dage før generalforsamlingen, og skal fremgå af  indkaldelsen, samt offentliggøres.

Afstemning ved håndsoprækning:  Forslaget vedtaget.

 

Punkt 5:

Bestyrelsen foreslår at indskud og kontingent forbliver uændret - Forslaget blev vedtaget.

 

Punkt 6:

Formanden Michael Thomasen modtager genvalg, der er yderligere 2 kandidater til posten :

Anders Wraa og Per Jeppesen.

Dirigenten foreslår skriftlig afstemning.

Michael : 18           Per : 23        Anders : 18                 Blank : 1

Per Jeppesen valgt som ny formand.

 

Punkt 7:

Per B. Sørensen modtager ikke genvalg.

Leon Mathiasen og Kurt Fricke modtager genvalg.

Kandidater : Clas  - Ole Knudsen  -  Anders

Afstemning med stemmesedler :

Valgt blev :   Anders 42       Clas 38     Leon 32 stemmer      Blank/ugyldig  3

 

Punkt 8:

Som bestyrelsessuppleanter blev valgt :

Ole 1. suppl.   Kurt 2. suppl.     Jens Erik 3 suppl.

 

Punkt 9:

Som Bilagskontrollanter blev valgt :

Michael Dittmann og Lisbeth

Som Bilagskontrollant suppleant blev valgt :

Flemming og Steen Kjærbøl

 

Punkt 10:

Havnemesteren kunne desværre ikke være tilstede i aften, er der evt. nogle der har spørgsmål til havnemesteren, dette lader ikke til at være tilfældet.

Amalie Hald fremkom med nogle ideer som hun gerne ville være tovholder for, b.la. oprette noget ungdomsarbejde, evt. på tværs af klubberne, f.eks. Fredagsbar - undervisning af knob, oprettelse af team i.f.b. aftensejlads, Jan Bager meldte sig straks. Amalie har mange flere ideer til at få flere unge ind i klubben og vil gerne udarbejde en liste over de ideer samt være tovholder for disse, hun blev opfordret til at arbejde videre med oplægget. Jan Bager opfordrede til stor applaus til Amalie for hendes initiativer.

Kaj Peter efterlyser yderligere information til medlemmerne omkring kommende aktiviteter f.eks. info pr. mail. Karen mener ikke at det er en løsning at bruge mailen, i dag er der mange info pr. mail, men medlemmerne ser dem ikke.

Lone efterlyser aktivitetsliste, Leon fortalte at en sådan har været under udarbejdelse, men for 2019 blev der kun fremstillet en prototype, men når den nye bestyrelse har fastlagt aktiviteterne for 2019/20 er den klar til at gå i trykken, det bliver en folder i lomme format.

 

Formanden sluttede mødet af med at ønske den nye bestyrelse velkommen og al mulig held og lykke, samtidig med at han gerne ville sige tak for de 10 år han havde siddet på posten, samt en tak til den gamle og tidligere bestyrelser han har arbejdet sammen med.

Tak til dirigenten samt til deltagerne for god ro og orden.

 

Kolding d. 15.11.2019

 

Per B. Sørensen

 

 

 

 

 

 

 

Sponsoreret til Banko

Palby

Marineservice fynsgade

Carlsberg

Whisky.DK

Dan Kemi

Danske bank

Bygma

Marineudstyr

A.Borre-Tech

BN Farver

Proteinbar

Datagården

Sdr. Bjert kro

Seniorlak

Liva

BauHaus

 

 

Tak for en hyggelig aften, dejlig der kom så mange .Stor tak til alle sponsorerer som var med til at alle fik lidt med hjem


 

 

Julebanko d. 15 nov kl 19

Sidste banko dette år, lige nu samler jeg sponsorgaver

Klubben er vært med kaffe og Æbleskiver, brunkager, pebernødder

 

 

 

 

 

 

Er der nogle som har lyst til at sponsorer til julebanko

Kontakt mig på kmb1939@gmail.com eller tlf 40864009

 

 

 

 

Husk til generalforsamling

Bevis på i har betalt,de sidste to dage, det er ikke sikker jeg har modtaget det på banken 

                        Karen Sørensen

 

 

 

Generalforsamling

 

Torsdag d 14-11-2019 kl. 19.00

 

Kvarterhuset Junghansvej 121 6000 Kolding

---------------------------------------------------------------------

DAGSORDEN.

 

1.      VALG AF DIRIGENT

2.      FORMANDENS BERITNING

3.      REGNSKAB OG BUDGET

4.      BEHANDLING AF EVT. INDKOMME FORSLAG

5.      FASTSÆTTELSE AF INDSKUD OG KONTIGENT

6.      VALG AF Formand

7.      VALG AF 3 BESTYRELSESMEDLEMMER PÅ VALG ER

Leon Mathiasen

Per Sørensen (Bolt)   ønsker ikke genvalg

Kurt Frigge 

8.      VALG AF 3 SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN

9.      VALG AF 2 BILAGSKONTROLLANTER SAMT 2 SUPPLEANTER

10.  EVENTUELT HAVNEMESTEREN ER TIL STEDE OG VIL SVARE PÅ

EVENTUELLE SPØRGSMÅL

                                                                         BESTYRELSEN

HUSK, FORSLAG TIL GENERFORSAMLINGEN SKAL VÆRE FORMANDEN I HÆNDE

SENEST 6 DAGE FØR GENERALFORSAMLINGEN. OBS.

 

                    HUSK BEVIS FOR MEDLEMSKAB

 

 


 

Banko

 

Aflysning af banko d 1 nov pga  ikke nok tilslutning d 18 okt men julebanko bliver afholdt d. 15 nov kl 19

 

karen

 

 

UDDELING AF ÅRSNÅLE

 

 

  10 års Nål

         
 

Jakob

Vejler 

Holbergvej 13

6000 Kolding

 

Elsebeth & Ejvind

Jensen

Baunevej 11

6622 Bække

 

Jan 

Pallesen

Østparken 71

6840 Oksbøl

 

Regner 

Birkelund

Åttevej 44 Åtte

6650 Brørup

 

Preben

Nielsen

Karolinegade 7 1 sal

6000 Kolding

 

Steen 

Kjærbøll

Rytterknægten 1

6000 Kolding

         
 

Johnny

Schalech

Lundeskovvej 11

6600  Vejen

 

Pia

Skov

Duevej 13

6000 Kolding

 

Torben

severinsen

Egevænget 35

6051 Almind


 

                              25 års nål

 

Steen John 

Nielsen

Lunghøjvej 20

5560  Aarup

 

Rene

Laursen

Riberdyb 24,lej 204

6000  Kolding

 

Olav

Ruby

Lupinvej 1 b

6670 Holsted

 

                              40 års nål

         
 

Ejnar

Roldsgaard

Gestenvej 15

6600  Vejen

 

Leif

Schrøder

Vangen 1

6000  Kolding

 

 

 

Banko

Traditionen tro starter vi op med banko

fredag d 18 oktober kl 19

Vi starter spiller kl 19 i Klubhuset i Marina Syd  

vel mødt  

 

Husk at sætte X i kalenderen til næste banko d. 1 november  

PS:

Håber der er nogen der vi sponsorerer lidt til vores julebanko d 15 november 

Kontakt mig på mail kmb1939@gmail.com eller på mobil 40864009  

hilsen

Karen Sørensen  

 

KONTINGENT  

Så er det snart tid til at betale kontingent igen  

har du/I nogle rettelse til fx adresse mm.

så skriv til mig på mail kmb1939@gmail.com eller på mobil 40864009, senest d 17 okt  

 

FISKEKONKURRENCE. 

 

Lørdag d 7 september 2019

Stangpris 25,-Kr

Der kan købes billet i Klubhuset fra kl 8:00  

Afsejling kl 9:00.

indvejning af dagens fangst 

kl 16:00 på Marina Syd.

Der er præmierfor følgende:

Største torsk

For største fladfisk

Mest sjældne art

og for flest fangede fisk  

 

Der er også præmier til 2. og 3. pladsen.

Præmierne uddeles af konkurrenceudvalget.

 

PS: Mindstemål skal overholdes.

Vel mødt og god fangst.

 

 

 

 

 

 

Vi starter Aftensejlads mandag d 12/8 med start kl 19.00.

Skippermøde kl 17:30 i klubhuset. 

Kom frisk, så vi kan gennemfører efterårs sejladsen.

Der skal være mindst 5 både

Mvh

Michael 

 

⚓️⚓️⚓️⚓️⚓️⚓️⚓️⚓️⚓️⚓️⚓️⚓️⚓️

 

Kom til Sct. Hans søndag d 23.06 i paradisbugten. 
Formanden tænder op i grillen kl 18. 
Medbringes selv mad og drikke. 
Kl 20 tændes bålet. 

Kom og få en hyggelig aften.  

 

 

PINSETUR.

Vores pinsetur går i år til Skærbæk. 

Lørdag d 08.06.2019.

Desto flere der melder sig til desto mere vil Savannah gøre ud af det.

Tilmeldingen foregår på vores facebook gruppe KMB1939 under pisnetur.

Kom og støt op og få hyggelig weekend.

 

 

 

 

Vi mangler hænder til broslagning i Elvighøj søndag

den 26 . maj.

Vi mødes i klubhuset i Kolding kl. 8.00 til rundstykker og kaffe. Derefter sejler eller kører vi derud.

Der skal skiftes ca 100 brædder, borde og bænke skal monteres samt lidt andet arbejde. Alle kan hjælpe.

Efter endt arbejde er klubben vært med pølser og en kold øl.

Tilmelding her på siden eller på seddel i klubhuset

 

Vild med vand

Kræmmemarked 25 maj

Vi har i år igen kræmmemarked under vild med vand.

Hvis i ønsker en stand på 3 meter til 75 kr. så kontakt mig

I må sætte op fra kl. 7.00 og det starter kl. 9.00 til 16.00

Kom og støt dette angement

Hvis der er nogle som ikke er medlem af klubberne skal de betale 150 kr. for 3 meter

I må ikke sælge mad og drikkevarer.

 

Vel Mødt

Koldingmotorbådsklub

Karen Sørensen

Tlf :40864009

E-Mail:kmb1939@gmail.com

 

 

STANDERHEJSNING:

En ny og frisk sæson for motorbådsfolket står for døren. 
Kom og hjælp os med at synge klubflaget op. 
Efter standerhejsningen står Leon klar med lidt lækkert til maven. 
Mød op i klubhuset i Marina Syd søndag d 14.04 kl 11. 

Ses vi??

 

 

 

Klubfest

D. 23 feb

Klubhuset på Marina Syd Kl 18,00

Leon og bager laver mad og i prisen er der 4 stk. øl/vand eller en flask vin

Pris 200 kr. pr person som indbetales på konto.nr.:

Reg. 1551 Konto 3424080004

Er først meldt til når i har betalt

Senest betaling er d 18 feb.

Først til mølle-princip

 

 

 

KOLDING MOTORBÅDS KLUB

 

Referat fra Generalforsamling d. 15.11.2018

 

Fremmødte : 43                      Stemmeberettigede : 42

Søren Høst sygemeldt.

Formanden bød forsamlingen velkommen og bad forsamlingen rejse sig for med 1 min. stilhed at mindes de af vore medlemmer som i årets løb ikke længere er iblandt os.

 

Punkt 1 :

Vi mangler en dirigent, Søren Konradsen blev foreslået og enstemmigt valgt.

Søren takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidig indvarslet.

 

Punkt 2: 

Formandens beretning.

Et stille år i klubben.

Umiddelbart efter generalforsamlingen 2017 havde vi en større vandskade i klubhuset, der blev derfor besluttet at vi i den forbindelse ville sætte hele lokalet i stand. Det var nødvendigt at lukke lokalet i den periode, man forventede at det ville tage ca. 14 dage, men det blev dog en periode på over en måned. Lokalet blev malet og bordene renoveret og der kom et nyt gulv.

 

Efter mange problemer med den ny indkøbte øl-automat, valgte vi at lade denne gå retur. Dette gav en del problemer med leverandøren, vi var nødsaget at sætte en advokat på sagen, hvorefter det lykkedes at få pengene tilbage. 

Der blev lavet en aftale med Carlsberg om levering af en ny automat uden beregning mod at vi fortsat købte øl og vand hos Carlsberg.

 

Der blev afholdt en lille vinterfest i klublokalet, det var ikke som i “gamle” dage, men dem der deltog hyggede sig vældigt.

 

I maj prøvede vi at starte vor Aftensejlads og det gik rigtig godt, fra starten var der tilmeldt 8-9 både, der kom ikke mange i klubben efter sejladsen de første par gange, dog blev det bedre senere. Efter- sejladsen i klubhuset blev godt besøgt, Søren og Erna stod for servering af pølser m.m. så nu kunne sejlerne, som i gamle dage, sidde og hygge sig sammen og snakke om deres eventuelle fejl under sejladsen. det er nu hyggeligt at afslutte aftenen med noget socialt samvær.

 

Sommeren 2018, en fantastisk sommer med 72 sommerdage med over 25 grader, som sejler kan man ikke forlange det bedre, en kanon sommer, jeg håber virkeligt at folk har nydt det, havnen har i hvert fald været meget tom ind imellem, så nogle både har der været ude at sejle.

 

Sommeren var så tør at Sct. Hans Aften var lige ved at blive aflyst, selv om brandmyndighederne havde ophævet afbrændings forbuddet måtte vi ikke tænde bål i Paradisbugten, grundet den tørre skovbund og at vinden var i nordvest, vi fik lov til at tænde bål i Elvighøj, det var lidt anderledes end vi var vant til, men det var nu hyggeligt, der var samlet 8-10 både og vi fik da også bålet brændt af.

 

Broen i Paradisbugten skal have en stor renovering i 2019, den er godt brugt og slidt op, vi vil nødig undvære denne bro. Huset er i år også blevet brugt til private arrangementer.

 

Banko spillet er snart slut for i år, igen i år er der et lille overskud på denne konto, det synes jeg er tilfredsstillende, bare det kommer ud med et 0 er jeg tilfreds.

 

Vores medlemstal er p.t. 294 medlemmer, heraf mangler endnu 108 medlemmer at betale kontingent, der bliver sendt rykkere ud. På denne tid af året ser vi ofte en nedadgående kurve i

medlemstallet, men det plejer at regulere sig til foråret. Det ville være rart med nogle nye yngre medlemmer da vi har en meget høj gennemsnitsalder i Klubben.

 

Søren Høst er ikke tilstede i aften grundet sygdom, Søren modtager ikke genvalg, men en stor tak til Søren for den indsats og de indspark der er kommet fra din side.

 

Havnen står som bekendt overfor en udvidelse, jeg har deltaget i rigtig mange møder i årets løb, der er mange ting der skal sættes på plads. Jeg var med på en studietur sammen med byrådet, vi så en del havne og campingpladser for at se om der var noget der kunne bruges i vor nye havn, vi skulle jo gerne bevare en lystbådehavn med havnemiljø og konkurrencemæssige priser, vi vil ikke have så dyr en havn som Tuborg Havn, som ingen gider at bruge.

Fredag d. 9.11.18 blev der  afholdt Info-aften for alle pladsejere, der var tilmeldt ca. 400. Hvornår projektet går fysiks i gang er endnu uvist. 

Vandsiden skulle være klar til ibrugtagning i 2021, men om der sker noget med planen, nu da der er tale om på sigt at lukke erhvervshavnen ned, ja det vides ikke.

Det er et spændende projekt at arbejde med.

 

Punkt 3:

Regnskab og budget.

Karen: Er der spørgsmål eller kommentarer til regnskabet ?

Automaten har kostet mange penge.

Svar: Beløbene omhandler den “gamle” automat, der er ingen udgifter på den nye.

Indtægterne på automaten har været faldende i.f.t. 2016/17.

Svar: Dette skyldes at klubhuset har været lukket i renoveringsperioden.

Omkostninger vedr. klubhuset er store.

Svar: Rengøring og opfyldning af automat, herunder også indkøb af nøgler, varmtvandsbeholder, nyt gulv, maling, opvaskemaskine og borde. Herfra trækkes kr. 30.000,00 som dækkes af forsikringen.

Regnskabet godkendt.

 

Punkt 4:

Eventuelt.

Der skal være rygeforbud i klublokalet som ofte er meget tilrøget.

Svar: Der forefindes en udsugning som kan reguleres i styrke, kontakten sidder ved køleskabet.

Mikael Krogh: Jeg foreslår ar rygning forbydes, lokalet ødelægges af al den røg.

Flemming: Brug udsugningen, så er der til at være der.

Leon: Lad os stemme om det.

Dirigenten: Vi skal have 2 stemmetællere - vælges.

Ja - rygning forbydes : 21 stemmer

Nej - rygning tilladt    : 17 stemmer

Blank                            :    2 stemmer

 

Flemming: 

Forslag 1:

Bestyrelsen skal reduceres fra 7 til 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer kan max. sidde i 4 år, dog kan Formanden og kasseren sidde i 6 år 

Mikael Krogh: Mener du det er for dyrt med en bestyrelse på 7 ?

Flemming: Nej, men bestyrelses antallet bør reguleres efter medlemstallet.

Dirigenten: Afstemning ved håndsoprækning : Skal bestyrelsen reduceres til 5?  Nej,  forslaget ikke vedtaget.

Forslag 2:

Bestyrelsesmedlemmer bør være aktive bådejere, af hensyn til den maritime interesse.

Leon: Mange har interesse i at sejle uden at have båd.

Flemming: Vil en bestyrelse uden bådejere være villig til at reetablere eller vedligeholde broer?

Mikael Krogh: Bestyrelsen skal under alle omstændigheder have generalforsamlingens tilsagn i.f.b. med større investeringer.

Dirigenten: Afstemning ved håndsoprækning.

Skal bestyrelsesmedlemmer være bådejere:  Nej, forslaget ikke vedtaget.

Forslag 3:

Der er udgifter til bestyrelsen hver måned, bestyrelsesarbejdet bør være ulønnet.

Formanden: Kurt er lønnet i.f.m. at han er automatansvarlig, et job han bestred inden han kom i bestyrelsen.

Formanden modtager kr. 1.000,00 i kvartalet til dækning af telefon, benzin m.m.

Dirigenten: Afstemning om bestyrelsen fortsat er ulønnet.

                     Forslaget vedtaget.

 

Punkt 5:

Indskud og kontingent.

Bestyrelsen foreslår at vi fortsætte uændret. Forslaget vedtaget.

 

Punkt 6:

Valg af kasserer.

Karen enstemmigt genvalgt. Karen meddeler at hun efter denne periode stopper.

 

Punkt 7:

Søren Høst modtager ikke genvalg.

Mikael Krogh genvalgt.

Nyt bestyrelsesmedlem: Jens Ejner blev valgt.

 

Punkt 8:

Valg af 3 suppleanter :      1: AC      2: Åge Brun       3: Sten Kjærbøl

 

Punkt 9:

Valg af 2 bilagskontrollanter :      Lisbeth og Michael Dittmann.

Valg af 2 bilagskontrollant/suppleanter:   Mogens Frost og Jens Erik Bro

 

Punkt 10:

Ole: I Paradisbugten holder der ofte biler helt nede på stranden, ingen reaktion fra Skovdistriktet, kan formanden tage sig af dette?

Formanden: Der er hånd omkring problemet, folk må være der, men ikke køre i bil derned. Bommene er ikke låst.

Arne : Med det nyligt vedtagne rygeforbud vil mange undlade at komme i klubben, dette er ikke godt, da ølsalget er en stor indtægtskilde.

 

Spørgsmål til havnemester Lars.

Connie: En stor ros til havnemesteren for en begivenhed en sommernat, hvor Lars tog affære, en fed oplevelse, vi kan føle os trygge på havnen.

Spørgsmål: Redningsstandere på broerne er i dårlig stand, der bør være mere kontrol på det område.

Lars: Dette er taget til efterretning.

Keld: Der ligger både i havnen og på land som ikke bliver brugt, også nogle med dårlig fortøjning.

Lars: I sådanne tilfælde henvend Jer da til havnens personale, som så vil sikre båden og herefter henvende sig til ejeren.

Spørgsmål: Der ligger hele sommeren ubrugte både på land.

Lars: Det kan være af forskellige årsager at disse både ikke er i vandet. Reglen er at man kan 3 år på hinanden følgende kan undlade at benytte sin plads i vandet, herefter mister man retten til sin plads.

Dirigenten takker for god ro og orden og giver ordet til Formanden.

Formanden : Tak til forsamlingen for fremmødet samt en stor tak til dirigenten for en godt gennemført generalforsamling.

 

Så er der smørrebrød.

 

Kolding d. 16.11.2018

 

Per B. Sørensen

 

Banko

Det var dejlig og se så mange til banko i år og tak for støtte.

Tak for hjælp til Gitte og Colles Blomster, at de havde lyst til at give en hånd med.

Jeg håber jeg kan finde en som har lyst til at råbe nummer op til næste år ellers må jeg råbe op igen.

Stor tak til sponsor

Marine udstyr

Palby Marine

Marine Center

Senior Lak

Aborre-Tech

Datagården

Spritfabrikken Kolding

Papirlager

Optiker louis Nielsen

Profil Optik

Seerup Optik

Bauhaus

4x Anonym

Colles Blomster

Liva

Papegøje

Viola

Mcdonalds

Danske Bank

Burger King

Snapstinget

Proteinbar

John og Gerda Reinhard

Bygma

 

Tak for dette år, håber vi ses til næste år

Karen

 

 

 

Hej Alle

Hvis i ikke har modtaget kontingent o